Algemene voorwaarden


De muziekles

 • De lessen duren een half uur. In overleg is een uur ook mogelijk. 
 • De lessen worden wekelijks gegeven op een afgesproken tijdstip.
 • Het is wenselijk dat de ouders aanwezig zijn bij de les van de jongere beginnende leerling, zodat de ouder weet wat het kind moet studeren. 
 • Het is ook mogelijk om extra lessen in te plannen wanneer je nog moet voorbereiden op een belangrijk optreden, voorspeel moment of toelatingsexamen. Je kunt deze lessen plannen op de speciale "extra open les".
 • Om podiumervaring op te doen worden er meerdere voorspeelmomenten in een jaar georganiseerd. 

Lestarieven en betaling

 • Het lestarief, dat aan het het begin van het lesseizoen wordt vastgesteld, is een maandelijks lestarief gebaseerd op de ingeplande lessen. 
 • Sommige nieuwe leerlingen willen eerst een proefles. U kunt maximaal 2 proeflessen aanvragen, daarna zullen de lessen tot het eind van het schooljaar doorgevoerd worden. De kosten voor een proefles zijn gelijk aan die van een reguliere les.
 • De factuur voor het lesgeld wordt via de e-mail automatisch verstuurd, 7 dagen voor de eerste dag van de daar opvolgende maand. De factuur kunt via PayPal betalen (hieraan zijn extra kosten verbonden). U kunt het factuurbedrag ook storten op de rekening NL06 INGB 0005930007 ten name van J.C.A. Lammers.
 • Leerlingen jonger dan 21 jaar vallen bij de belastingdienst onder “onderwijs” en zijn daardoor niet btw plichtig. Leerlingen van 21 jaar en ouder moeten wel 21% btw over het lesgeld betalen.
 • Bij het niet nakomen van de betalingstermijn van 8 dagen zal 5% administratie kosten in rekening worden gebracht.
 • Er zullen minimaal 5 tal voorspeel momenten gehouden worden. Alle studenten van alle niveau’s doen hier aan mee. Deze voorspeel momenten kosten €5,- voor studenten onder 21 jaar en €6,05 voor studenten boven 21 jaar. Wanneer de student niet deelneemt aan deze voorspeel momenten is de docent niet gehouden aan restitutie. Leerlingen jonger dan 21 jaar moeten moeten aan minimaal 60% van deze voorspeelmiddagen deelnemen.

Schoolvakanties en feestdagen

 • Het schooljaar en het vakantierooster is gebaseerd op de schoolvakantieplanning van Zuid-Nederland.
 • Tijdens de schoolvakanties wordt in principe geen les gegeven. In overleg is het mogelijk een extra les te plannen in de vakantie wanneer je nog moet voorbereiden op een belangrijk optreden, voorspeelmoment of toelatingsexamen. 

Annuleringsbeleid

 • Indien een leerling te laat op de les verschijnt kan de eindtijd niet worden verschoven.
 • Lessen die minimaal 24 uur van tevoren afgezegd worden kunnen worden ingehaald. Hiervoor krijg je een lestegoed (make-up credit).
 • Make-up credits blijven 2 maanden geldig.
 • Het portaal voorziet in maximaal 5 make-up credits per schooljaar.
 • De make-up credits kunnen niet meegenomen worden naar het daaropvolgend schooljaar.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het plannen van de inhaallessen. Je kunt deze lessen plannen op de speciale "open lestijd" ("open lesson slot").
 • Wanneer er geen open lestijd is op een tijd dat jij een les zou kunnen/willen inhalen, neem dan contact op om een afspraak te maken. In overleg kunnen we vast een lestijd vinden.
 • Voor groepsles en bandles is het niet mogelijk om de les in te halen, tenzij de hele groep op een andere tijd wil (in overleg met de docent).

Beëindiging 

 • Wanneer de leerling de muziekles wil beëindigen geldt er een opzegtermijn van een maand en dient de factuur van de maand erop alsnog betaald te worden. Gedurende deze periode heeft u nog recht op de betaalde lessen. Mocht u tijdens de opzegtermijn besluiten de lessen niet meer te volgen dan is de docent niet gehouden aan restitutie.
 • De docent behoudt zich het recht voor om het lesverband op ieder moment te beëindigen indien er zich omstandigheden voordoen waardoor hij besluit te stoppen met het geven van muzieklessen aan de leerling. Daarmee wordt op dat moment de inschrijving van de leerling ongedaan gemaakt. Indien door de leerling reeds lesgeld is betaald voor de op dat moment geldende lestermijn zal de docent het gedeelte van het lesgeld dat te veel betaald is terugstorten. Dit bedrag van teruggaaf wordt berekend op basis van de nog niet gevolgde lessen. Alleen wanneer de docent het lesverband beëindigd kan er restitutie van lesgeld plaatsvinden. Indien de leerling besluit de lessen te beëindigen maakt hij/zij gebruik van de opzegtermijn en is restitutie van betaalde lesgelden niet mogelijk. 

Privacy Verklaring

Jazz en Pop Pianoschool Sjaak Lammers, gevestigd aan Noordweg 68, 4333 GJ Middelburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Jazz en Pop Pianoschool Sjaak Lammers
Noordweg 68, 4333 GJ Middelburg, 06-21297506, https://sjaaklammers.mymusicstaff.com/

Jazz en Pop Pianoschool Sjaak Lammers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Jazz en Pop Pianoschool Sjaak Lammers verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- geslacht
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sjaak.lammers2@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Jazz en Pop Pianoschool Sjaak Lammers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Jazz en Pop Pianoschool Sjaak Lammers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Jazz en Pop Pianoschool Sjaak Lammers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.                

Jazz en Pop Pianoschool Sjaak Lammers verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jazz en Pop Pianoschool Sjaak Lammers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Jazz en Pop Pianoschool Sjaak Lammers gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar sjaak.lammers2@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Jazz en Pop Pianoschool Sjaak Lammers zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Jazz en Pop Pianoschool Sjaak Lammers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Jazz en Pop Pianoschool Sjaak Lammers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via sjaak.lammers2@gmail.com


Deze algemene voorwaarden zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en wijzigingen.