Algemene voorwaarden


De muziekles

 • De lessen duren een half uur. In overleg is een uur ook mogelijk. 
 • De lessen worden wekelijks gegeven op een afgesproken tijdstip.
 • Het is wenselijk dat de ouders aanwezig zijn bij de les van de jongere beginnende leerling, zodat de ouder weet wat het kind moet studeren. 
 • Het is ook mogelijk om extra lessen in te plannen wanneer je nog moet voorbereiden op een belangrijk optreden, voorspeel moment of toelatingsexamen. Je kunt deze lessen plannen op de speciale "extra open les".
 • Om podiumervaring op te doen worden er meerdere voorspeelmomenten in een jaar georganiseerd.

Lestarieven en betaling

 • Het lestarief, dat aan het het begin van het lesseizoen wordt vastgesteld, is een maandelijks lestarief gebaseerd op de ingeplande lessen. 
 • De factuur voor het lesgeld wordt via de e-mail automatisch verstuurd, 7 dagen voor de eerste dag van de daar opvolgende maand. De factuur kunt via PayPal betalen (hieraan zijn extra kosten verbonden). U kunt het factuurbedrag ook storten op de rekening NL06 INGB 0005930007 ten name van J.C.A. Lammers.
 • Leerlingen jonger dan 21 jaar vallen bij de belastingdienst onder “onderwijs” en zijn daardoor niet btw plichtig. Leerlingen van 21 jaar en ouder moeten wel 21% btw over het lesgeld betalen.
 • Bij het niet nakomen van de betalingstermijn van 8 dagen zal 5% administratie kosten in rekening worden gebracht.
 • Er zullen minimaal 5 tal voorspeel momenten gehouden worden. Alle studenten van alle niveau’s doen hier aan mee. Deze voorspeel momenten kosten €5,- voor studenten onder 21 jaar en €6,05 voor studenten boven 21 jaar. Wanneer de student niet deelneemt aan deze voorspeel momenten is de docent niet gehouden aan restitutie.

Schoolvakanties en feestdagen

 • Het schooljaar 2017-2018 loopt van 7 september 2017 tot en met 4 juli 2018.
 • Het vakantierooster is gebaseerd op de schoolvakantie planning van Zuid-Nederland.
 • Tijdens de schoolvakanties wordt in principe geen les gegeven. In overleg is het mogelijk een extra les te plannen in de vakantie wanneer je nog moet voorbereiden op een belangrijk optreden, voorspeel moment of toelatingsexamen. 

Annuleringsbeleid

 • Indien een leerling te laat op de les verschijnt kan de eindtijd niet worden verschoven.
 • Lessen die minimaal 24 uur van tevoren afgezegd worden kunnen worden ingehaald. Hiervoor krijg je een lestegoed (make-up credit).
 • Make-up credits blijven 2 maanden geldig.
 • Het portaal voorziet in maximaal 5 make-up credits per schooljaar.
 • De make-up credits kunnen niet meegenomen worden naar het daaropvolgend schooljaar.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het plannen van de inhaallessen. Je kunt deze lessen plannen op de speciale "open lestijd" ("open lesson slot").
 • Wanneer er geen open lestijd is op een tijd dat jij een les zou kunnen/willen inhalen, neem dan contact op om een afspraak te maken. In overleg kunnen we vast een lestijd vinden.
 • Voor groepsles en bandles is het niet mogelijk om de les in te halen, tenzij de hele groep op een andere tijd wil (in overleg met de docent).

Beëindiging 

 • Wanneer de leerling de muziekles wil beëindigen geldt er een opzegtermijn van een maand en dient de factuur van de maand erop alsnog betaald te worden. Gedurende deze periode heeft u nog recht op de betaalde lessen. Mocht u tijdens de opzegtermijn besluiten de lessen niet meer te volgen dan is de docent niet gehouden aan restitutie.
 • De docent behoudt zich het recht voor om het lesverband op ieder moment te beëindigen indien er zich omstandigheden voordoen waardoor hij besluit te stoppen met het geven van muzieklessen aan de leerling. Daarmee wordt op dat moment de inschrijving van de leerling ongedaan gemaakt. Indien door de leerling reeds lesgeld is betaald voor de op dat moment geldende lestermijn zal de docent het gedeelte van het lesgeld dat te veel betaald is terugstorten. Dit bedrag van teruggaaf wordt berekend op basis van de nog niet gevolgde lessen. Alleen wanneer de docent het lesverband beëindigd kan er restitutie van lesgeld plaatsvinden. Indien de leerling besluit de lessen te beëindigen maakt hij/zij gebruik van de opzegtermijn en is restitutie van betaalde lesgelden niet mogelijk.